Privacy verklaring

Privacyverklaring – 1 november 2019

Contactgegevens:

Tandem V.O.F.
Burg. de Kuijperlaan 1
5461 AA  Veghel
+31 (0)413 – 36 88 33
info@bureautandem.nl
www.bureautandem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsgegevens voor offertes en facturen
• Sollicitatiegegevens, zoals CV, motivatiebrief en portfolio
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type

Minderjarige websitebezoekers

Tandem heeft met haar website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven door hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder uitdrukkelijke toestemming persoonlijke persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureautandem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandem verwerkt jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening in het kader van de door u aan ons verleende opdracht. In dit verband verwerken wij persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Dit is onder meer nodig om goederen en diensten bij je af te leveren, om betalingen af te handelen of om contact met je te kunnen opnemen. Incidenteel kan Tandem deze gegevens gebruiken om je als relatie te informeren over een (gewijzigde) dienst, tip of product. Hiervoor versturen we mailings. Wil je dat we je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem! Laat het ons weten, onze contactgegevens vind je in het menu.

Tandem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandem neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daarbij sprake is van een noemenswaardige menselijke (bijvoorbeeld een medewerker van Tandem) tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt, behoudens wettelijke verplichtingen daartoe. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens voor de volgende categorieën:

 

Categorie Bewaartermijn
Contactformulier 12 maanden
Aanvraag via e-mail 12 maanden (bij geen reactie)
Toegang tot accounts 12 maanden na opzegging dienstverlening
Klantgegevens 12 maanden na opzegging dienstverlening/commerciële relatie
Sollicitaties 12 maanden
Nieuwsbrief Tot het moment van uitschrijving

Verwerking van persoonsgegevens door derden

Tandem verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en om eventueel te voldoen aan een wettelijke verplichting/een rechterlijke uitspraak.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken die in onze opdracht jouw gegevens verwerkt, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij zorgen ervoor dat deze derde partijen (tenminste) eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren ten aanzien van jouw gegevens als dat wij doen. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Door ons ingeschakelde verwerkers zijn onze audiovisuele dienstverleners, drukkerijen, freelance vormgevers, financiële dienstverleners, ICT-(cloud)dienstverleners, postorderbedrijven en tekstverwerkers. Wij blijven verantwoordelijk voor verwerkingen door deze verwerkers.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tandem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tandem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, in een gangbaar en gestructureerd computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureautandem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om jezelf te identificeren. Dit kan onder meer door een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, maar zorg er dan wel voor dat in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn zwartgemaakt. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tandem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo versturen wij gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt je zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk. Ook zijn de apparaten van ons hele team uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates. De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op beveiligde servers. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of mail naar info@bureautandem.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via onze sites gepubliceerde materiaal zijn eigendom van Tandem. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Tandem.

Disclaimer

Tandem is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.